Informàtica

Manteniment preventiu: Manteniment preventiu/predictiu dels diferents elements, control i substitució de ventiladors, discs durs i altres elements en moviment al terme de la seva vida útil. Actualització de S.O., descàrregues crítiques. Gestió centralitzada o “in situ” dels programes antivirus. Control de la documentació dels programes, configuracions i drivers dels PCs. Còpies de seguretat de les dades bàsiques, clonació de discs durs, imatges. Reparació d'avaries. Recuperació de dades dels discs durs, excepte si han estat danyats físicament. Subministrament de materials d’ús específic per al client, o el seu equivalent. També oferim manteniments anuals per a usuaris particulars.

Col·laboracions: Col·laborar amb el departament informàtic de l’empresa, si existeix. Reparacions puntuals, manteniments dels elements mòvils, còpies de seguretat. Substitució dels seus tècnics per malaltia, vacances, assistència a cursos de formació, acumulació de feina etc.

Xarxes: Anàlisi i comprovació de xarxes. Instal·lació de xarxes d'oficina i industrials.

Control d'accés: Instal·lació i control d’accessos no autoritzats mitjançant programari, pilones o a través de l’empremta digital.